Τα πράγματα δεν είναι ΠΟΤΕ έτσι όπως φαίνονται.
Κάποτε ένας αστρονόμος είπε: «Ερεύνησα από την μια άκρη στην άλλη το σύμπαν με το τηλεσκόπιό μου. Πουθενά δεν βρήκα τον Θεό». Και κάποιος βιολιστής του απάντησε: «Και εγώ πήρα το βιολί μου και εξέτασα κάθε κομμάτι του και κάθε χορδή του. Πουθενά δεν βρήκα μουσική». Μη διαβάσετε τις επόμενες σελίδες με τον τρόπο που θα τις διάβαζε ο αστρονόμος.

28 Νοεμβρίου 2008

Ειδοποιός διαφορά

Ὑπάρχει μία εἰδοποιὸς διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν σύγχρονο καὶ τοὺς παλιοὺς πολιτισμούς:
Οἱ σημερινοὶ «εἰδικοί» καλύπτουν τὴν ἄγνοιά τους μὲ ἐντυπωσιακοὺς ὁρισμούς. Οἱ ἀρχαῖοι κάλυπταν τὴν γνώση τους μὲ παραμύθια καὶ ἱστορίες.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔλεγαν : «κάθε ἄνθρωπος ἔχει δυὸ σακούλια. Σὲ αὐτὸ ποὺ ἔχει κρεμασμένο μπροστὰ βάζει τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων καὶ σὲ αὐτὸ ποὺ ἔχει στὴν πλάτη βάζει τὰ δικά του ἐλαττώματα. Ἔτσι βλέπει εὔκολα τὰ ξένα ἀλλὰ ὄχι τὰ δικά του ἐλαττώματα. Σήμερα έχουμε εκφράσεις όπως «την καμπούρα του δεν την βλέπει;» που υπονοούν αυτό ακριβώς.
Μία ἀνάλογη ἱστορία ὑπάρχει καὶ στὴν Ἰνδία:
«Κάποτε βαθιὰ μέσα στὸν χρόνο ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν σὰν θεοί. Καταχράστηκαν ὅμως σὲ τέτοιο βαθμὸ τὴν θεία δύναμή τους ὥστε ὁ Μπράχμα ἀποφάσισε νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὴν θεία φύση τους καὶ νὰ τὴν κρύψει κάπου ὅπου δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὴν ξαναβροῦν. Οἱ Θεοὶ ποὺ συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ βροῦν λύση πρότειναν νὰ τὴν θάψουν βαθιὰ στὴν γῆ ὅμως ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔσκαβε καὶ θὰ τὴν εὕρισκε. Σκέφτηκαν νὰ τὴν ρίξουν στὰ βάθη τῆς θάλασσας. Ἀλλὰ ὁ Μπράχμα ἦταν σίγουρος ὅτι οἱ ἄνθρωποι κάποτε θὰ ἐξερευνοῦσαν τοὺς βυθοὺς καὶ θὰ τὴν ἔφερναν στὴν ἐπιφάνεια. Ἔτσι οἱ Θεοὶ δὲν εἶχαν τί νὰ προτείνουν γιατί δὲν ἤξεραν μέρος ἀπροσπέλαστο στὸν ἄνθρωπο. Τελικὰ ὁ Μπράχμα εἶπε: Θὰ κρύψουμε τὴν θεϊκότητα τοῦ ἀνθρώπου βαθιὰ μέσα του. Εἶναι τὸ μόνο μέρος ποὺ δὲν θὰ σκεφτεῖ ποτὲ γιὰ νὰ ψάξει.
Ἔτσι λοιπὸν ἀπὸ τότε ὁ ἄνθρωπος κάνει τὸ γύρο τῆς γῆς, ἐξερευνᾶ, ἀναρριχᾶται, καταδύεται καὶ σκάβει μάταια ψάχνοντας γιὰ κάτι ποὺ βρίσκεται μέσα του».
Ἡ περιγραφὴ τῆς ἀνθρώπινης λειτουργίας εἶναι γλαφυρότατη.
Ἀπὸ τὴν στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ μέσα ξεκινάει καὶ ὁ ἐσωτερικὸς δρόμος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν τελειοποίηση. Ἐκ τῶν πραγμάτων ὅμως οἱ ἄνθρωποι εἴτε φοβοῦνται εἴτε δὲν θέλουν νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν στροφή. Καὶ παραμένουν στὶς ἐρημιὲς τοῦ «πολιτισμένου κόσμου» προσπαθώντας νὰ σβήσουν τὴν «ἐσωτερική τους δίψα» μὲ τὴν κατανάλωση προϊόντων ποὺ θὰ τοὺς κάνουν «πιό» νέους, «πιό» ὡραίους, «πιό» δυναμικούς, «πιό» μοντέρνους κλπ.
Αὐτὴ ἡ ἐσωτερικὴ δίψα εἶναι ποὺ τελικὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ βασανίζεται καὶ νὰ μὴν βρίσκει πραγματικὴ ἱκανοποίηση σὲ τίποτε.
Ἔχετε σκεφτεῖ γιατί ἄραγε οἱ ἄνθρωποι ἐπιμένουν τόσο σὲ αὐτὴν τὴν ἀδιέξοδη κατάσταση;

Σερσὲ λὰ φὰμ

Το "σερσὲ λὰ φὰμ" μεταφράζεται "ψάξτε για την γυναίκα". Εϊναι έκφραση που σημαίνει "ψάξτε για το κίνητρο".
Πανικὸς στὴν Βομβάη τῆς Ἰνδίας. Νεκροὶ καὶ τραυματίες, ἐκρήξεις, μάχες καὶ πυροβολισμοί. Καὶ μερικὲς παρατηρήσεις-διαπιστώσεις-ἐρωτήσεις:
1) Κάποιοι ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΗΛΙΘΙΟΙ πάνε καὶ σκοτώνουν καὶ σκοτώνονται γιὰ νὰ μποῦν στὸν Παράδεισο!!! Ἥμαρτον Κύριε!!!
2) Μπορεῖ νὰ βρίσκονται ἐκεῖ καὶ ἰσραηλινοὶ κομάντος. Μὲ τὸ ποὺ ἔγινε ἡ κατάληψη τοῦ ἰσραηλινοῦ κέντρου!!! Καὶ ρωτάω ἐγὼ ὁ ἀνεγκέφαλος μία ρητορικὴ ἐρώτηση: Ἂν ὑπῆρχε στὴν Βομβάη ἕνα Ἑλληνικὸ κέντρο καὶ τὸ κατελάμβαναν οἱ μουσουλμάνοι καὶ ἔπιαναν Ἕλληνες ὁμήρους μετὰ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ θὰ τὸ ἔπαιρνε εἴδηση ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση;
3) Λένε ὅτι σὲ ἕνα ἔγκλημα ψάχνεις νὰ δεῖς ποιὸς ἔχει τὸ κίνητρο. Ἐδῶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς ὕποπτοι:
-Οἱ Ρῶσοι γιατί θέλουν νὰ πιέσουν τὴν Ἰνδία. Πιθανὸν νὰ ἔκανε νερὰ τελευταῖα σχετικὰ μὲ τὴν «ΕΟΚ» τῆς Ἀσίας ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ Ρωσία, Ἰρᾶν, Πακιστᾶν, Ἰνδία, Κίνα κλπ.
-Οἱ Ἀμερικανοὶ γιατί θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ πιέσουν τὴν Ἰνδία ἀκριβῶς γιὰ αὐτὴν τὴν «ΕΟΚ» ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ πατήσουν πόδι πιθανὸν μὲ καμιὰ βάση στὴν περιοχή. Βλέπετε πάντα ὑπάρχει ἡ δικαιολογία τῶν κακῶν μουσουλμάνων ποὺ «ἀπειλοῦν τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα». Παρεπιπτόντως ὅταν ἀκούσω μία ἑλληνικὴ κυβέρνηση νὰ μιλάει γιὰ ὑπεράσπιση Ἑλληνικῶν συμφερόντων θὰ μπορῶ νὰ πεθάνω ἥσυχος. Θὰ τὰ ἔχω δεῖ ΟΛΑ.
-Οἱ Ἰσραηλινοὶ γιὰ κάποιο λόγο ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐπεκτατική-ἐπιθετικὴ πολιτική τους. Πολύ γρήγορα αντέδρασαν στην επίθεση αν ισχύει βέβαια αυτό που είπαν οι ειδήσεις.
-Καὶ οἱ Ἰσραηλινοὶ καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ γιὰ νὰ ἔχουν δικαιολογία γιὰ ἕνα νέο «ντού» στὰ πετρέλαια. Λέτε ὁ Ὀμπάμα νὰ βγεῖ καὶ νὰ κάνει ἐξαγγελίες σχετικάμε το «νέο» πρόβλημα τρομοκρατίας;
Ὅλα αὐτὰ ἀμφιβάλλω ἐὰν θὰ τὰ ἀκούσετε στὴν τηλεόραση. Οἱ «ἔγκριτοι δημοσιογράφοι» καὶ οἱ «ἐγκέφαλοι-καθηγητές» θὰ ἀναλύσουν, στὰ παράθυρα καὶ σήμερα, μὲ μεγάλη σοβαρότητα τὶς οἰκονομικὲς συνθῆκες, ΧΩΡΙΣ νὰ τοὺς φαίνεται ΚΑΘΟΛΟΥ περίεργο ποὺ οἱ τράπεζες παίρνουν οἰκονομικὴ βοήθεια ἐνῶ παρουσιάζουν κέρδη.
Τελικὰ εἶναι ΟΛΟΙ τόσο ἠλίθιοι ἢ ἔχω ἀρχίζει καὶ χάνω ἐγώ;